Tiệc cưới bên hồ bơi của cặp uyên ương cùng nhau bước qua cửa tử

Hình ảnh đôi cánh đại diện cho sự chở che, nâng đỡ của chú rể dành cho cô dâu xuất hiện xuyên suốt trong tiệc cưới.

TiệC CướI đượC Tổ ChứC TạI CầN Thơ VÀO CuốI NăM NgoÁI GiốNg Như MộT CÁI KếT CÓ HậU Cho CÂU ChuyệN TÌNh YÊU CủA CÔ NÀNg Du HọC Sinh Kim NgọC VÀ ChÀNg Trai ViệT địNh Cư TạI Australia, VĩNh SươNg. Họ đếN VớI Nhau Trong ThờI KhắC Kim NgọC đứNg GiữA Ranh GiớI CủA Sinh - Tử, Khi CÔ Mang Trong MÌNh CăN BệNh U NÃO.

Tiệc cưới được tổ chức tại Cần Thơ vào cuối năm ngoái giống như một cái kết có hậu cho câu chuyện tình yêu của cô nàng du học sinh Kim Ngọc và chàng trai Việt định cư tại Australia, Vĩnh Sương. Họ đến với nhau trong thời khắc Kim Ngọc đứng giữa ranh giới của sinh – tử, khi cô mang trong mình căn bệnh u não.

Ở TuổI 18, Cơ Thể VÀ Tinh ThầN CủA NgọC đà GầN Như Bị TÀN PhÁ HoÀN ToÀN Sau 8 LầN Xạ Trị. NhữNg LầN Qua LạI độNg ViÊN, HỏI Han CủA SươNg đốI VớI NgọC đà DầN TiếP ThÊM Cho CÔ GÁI Trẻ độNg LựC VÀ NiềM Tin VÀO CuộC SốNg. TÌNh YÊU CủA SươNg VÀ NgọC NảY Nở MộT CÁCh Tự NhiÊN, đếN MứC Ngay Cả NgườI Trong CuộC CũNg KhÔNg BiếT ChÍNh XÁC NgÀY NÀO Họ ChÍNh ThứC đếN VớI Nhau.

Ở tuổi 18, cơ thể và tinh thần của Ngọc đã gần như bị tàn phá hoàn toàn sau 8 lần xạ trị. Những lần qua lại động viên, hỏi han của Sương đối với Ngọc đã dần tiếp thêm cho cô gái trẻ động lực và niềm tin vào cuộc sống. Tình yêu của Sương và Ngọc nảy nở một cách tự nhiên, đến mức ngay cả người trong cuộc cũng không biết chính xác ngày nào họ chính thức đến với nhau.

YÊU Nhau ChưA đượC MộT ThÁNg, ChÀNg Trai Sinh NăM 1994 đà MộT MựC DọN đồ Theo NÀNg Về Dinh để ThựC HiệN Mong MuốN đượC ở BÊN CạNh NgọC, NgÀY đÊM ChăM SÓC Cho CÔ. ChẳNg CÓ ChÀNg Trai NÀO Mang MộT HơI ấM TÌNh YÊU LớN đếN Như VậY, VÌ YÊU Nhau ChưA đầY MộT ThÁNg Cơ MÀ, NhưNg Anh ChấP NhậN LÀM GốI Tay Cho TÔI SuốT đÊM VÀ PhảI ChịU NhữNg CÁI CÀO đếN RướM MÁU VÌ NhữNg CơN ÁC MộNg DầY VÒ TÔI. MộT NgườI CÓ Thể đAng Ngủ RấT Say NhưNg MiễN TÔI Than: Anh ơI, Em NhứC ChÂN LÀ NgồI BậT DậY, MắT NhắM TÍT để Xoa BÓP Cho TÔI, NgọC Kể.

Yêu nhau chưa được một tháng, chàng trai sinh năm 1994 đã một mực dọn đồ “theo nàng về dinh” để thực hiện mong muốn được ở bên cạnh Ngọc, ngày đêm chăm sóc cho cô.

“Chẳng có chàng trai nào mang một hơi ấm tình yêu lớn đến như vậy, vì yêu nhau chưa đầy một tháng cơ mà, nhưng anh chấp nhận làm gối tay cho tôi suốt đêm và phải chịu những cái cào đến rướm máu vì những cơn ác mộng dầy vò tôi. Một người có thể đang ngủ rất say nhưng miễn tôi than: ‘Anh ơi, em nhức chân’ là ngồi bật dậy, mắt nhắm tít để xoa bóp cho tôi”, Ngọc kể.

Khi ChÍNh ThứC Về Chung MộT NhÀ VÀ Tổ ChứC Lễ CướI TạI ViệT Nam, Kim NgọC - VĩNh SươNg MuốN TạO NÊN MộT KhÔNg Gian TiệC đầY ắP Kỷ NiệM, GắN VớI CÂU ChuyệN TÌNh YÊU CảM độNg CủA Họ.

Khi chính thức về chung một nhà và tổ chức lễ cưới tại Việt Nam, Kim Ngọc – Vĩnh Sương muốn tạo nên một không gian tiệc đầy ắp kỷ niệm, gắn với câu chuyện tình yêu cảm động của họ.

VớI Ý TưởNg Walking Though Life Together (TạM DịCh CÙNg Nhau đI SuốT CuộC đờI), đÔI CÁNh LÀ Chi TiếT Trang TrÍ XuấT HiệN NhiềU NhấT VÀ XuyÊN SuốT TạI TiệC CướI NÀY. BởI VĩNh SươNg, ChÀNg Khờ CủA Kim NgọC, Như đÔI CÁNh VữNg ChÃI, LÀ đÔI CÁNh NÂNg NgọC LÊN Khi CÔ GụC NgÃ, LÀ đÔI CÁNh Che Chở CÔ Trong ThờI TiếT đỏNg đảNh 4 MÙA MộT NgÀY ở Australia VÀ LÀ đÔI CÁNh ChắP Cho NhữNg đIềU NgọC Mơ ướC Về HạNh PhÚC đOng đầY đượC Bay Xa... CÒN VớI RiÊNg NgọC, BiểU TượNg đÔI CÁNh CũNg đEm đếN CảM GiÁC ấM ÁP, đượC Chở Che VÀ CÔ GiốNg Như MộT BÀ HoÀNg CủA SươNg.

Với ý tưởng Walking though life together (Tạm dịch Cùng nhau đi suốt cuộc đời), đôi cánh là chi tiết trang trí xuất hiện nhiều nhất và xuyên suốt tại tiệc cưới này. Bởi Vĩnh Sương, “chàng khờ” của Kim Ngọc, như đôi cánh vững chãi, là đôi cánh nâng Ngọc lên khi cô gục ngã, là đôi cánh che chở cô trong thời tiết “đỏng đảnh” 4 mùa một ngày ở Australia và là đôi cánh chắp cho những điều Ngọc mơ ước về hạnh phúc đong đầy được bay xa… Còn với riêng Ngọc, biểu tượng đôi cánh cũng đem đến cảm giác ấm áp, được chở che và cô giống như một “bà hoàng” của Sương.

BÀN Lễ TÂN đÓN TiếP KhÁCh MờI đượC Trang TrÍ đơN GiảN NhưNg PhÁT Huy đượC ưU đIểM CủA Hệ ThốNg đÈN Led, KhiếN KhÔNg Gian BuổI TiệC TốI BừNg SÁNg LấP LÁNh.

Bàn lễ tân đón tiếp khách mời được trang trí đơn giản nhưng phát huy được ưu điểm của hệ thống đèn led, khiến không gian buổi tiệc tối bừng sáng lấp lánh.

Vị TrÍ đặT TừNg ChiếC ảNh TrÊN BÀN LưU NiệM CũNg đượC SắP XếP MộT CÁCh đầY ẩN Ý. TấM ảNh CủA CÔ DÂU NằM TrọN Trong đÔI CÁNh RộNg Mở, GợI LiÊN TưởNg để Sự Chở Che, ÔM ấP.

Vị trí đặt từng chiếc ảnh trên bàn lưu niệm cũng được sắp xếp một cách đầy ẩn ý. Tấm ảnh của cô dâu nằm trọn trong đôi cánh rộng mở, gợi liên tưởng để sự chở che, ôm ấp.

Tone Trang TrÍ Chủ đạO CủA TiệC CướI LÀ MÀU Xanh NướC BiểN VÀ TrắNg, PhÙ HợP VớI KhÔNg Gian LÃNg MạN BÊN Hồ BơI, đồNg ThờI đEm TớI Phong CÁCh Trẻ Trung, ấN TượNg.

Tone trang trí chủ đạo của tiệc cưới là màu xanh nước biển và trắng, phù hợp với không gian lãng mạn bên hồ bơi, đồng thời đem tới phong cách trẻ trung, ấn tượng.

NhữNg TấM BảNg BằNg NhựA Trong SuốT Ghi CÁC CÂU HỏI MÀ MọI NgườI ThắC MắC Về ChuyệN TÌNh YÊU CủA SươNg VÀ NgọC, CÙNg CÂU Trả LờI Từ NgườI Trong CuộC.

Những tấm bảng bằng nhựa trong suốt ghi các câu hỏi mà mọi người thắc mắc về chuyện tình yêu của Sương và Ngọc, cùng câu trả lời từ người trong cuộc.

ToÀN Bộ Ý TưởNg VÀ ThựC HiệN TiệC CướI CủA Kim NgọC - VĩNh SươNg Do By Kiethoney Wedding Planner &Amp; Decoration Phụ TrÁCh.

Toàn bộ ý tưởng và thực hiện tiệc cưới của Kim Ngọc – Vĩnh Sương do By Kiethoney Wedding Planner & Decoration phụ trách.

SÂN KhấU Trung TÂM NơI CÔ DÂU ChÚ Rể CÙNg Nhau Chia Sẻ NhữNg LờI NhắN GửI TớI NgườI Kia.

Sân khấu trung tâm nơi cô dâu chú rể cùng nhau chia sẻ những lời nhắn gửi tới người kia.

GiÂY PhÚT KhiếN KhÁCh MờI XÚC độNg LÀ Khi đứNg BÊN Nhau PhÍA TrướC đÔI CÁNh KhổNg Lồ LấP LÁNh ÁNh đÈN, NgọC NÓI VớI SươNg RằNg: Anh đếN BÊN Em LÚC Em XấU XÍ NhấT, LÚC ấY Em KhÔNg CÓ TÓC VÌ NhữNg đợT Xạ Trị LÀM Em đAu đếN TậN XươNg TủY. NhưNg Anh đà ở BÊN CạNh Em, GhÌ ChặT Em VÀO LÒNg, CắN RăNg CÙNg NhữNg CơN đAu CủA Em, Xoa Nhẹ đÔI ChÂN TÊ CứNg CủA Em, LấY CÁNh Tay Nhỏ BÉ ấY để Em GốI đầU VÀ Sự Quan TÂM CủA Anh đà BiếN Em ThÀNh BÀ HoÀNg. Em Trở NÊN Xinh đẹP, TÓC Em LạI DÀI HơN, BÀ HoÀNg CủA Anh LạI MũM MĩM HơN NữA.

Giây phút khiến khách mời xúc động là khi đứng bên nhau phía trước đôi cánh khổng lồ lấp lánh ánh đèn, Ngọc nói với Sương rằng: “Anh đến bên em lúc em xấu xí nhất, lúc ấy em không có tóc vì những đợt xạ trị làm em đau đến tận xương tủy. Nhưng anh đã ở bên cạnh em, ghì chặt em vào lòng, cắn răng cùng những cơn đau của em, xoa nhẹ đôi chân tê cứng của em, lấy cánh tay nhỏ bé ấy để em gối đầu và sự quan tâm của anh đã biến em thành bà hoàng. Em trở nên xinh đẹp, tóc em lại dài hơn, bà hoàng của anh lại mũm mĩm hơn nữa”.

Bỏ LạI TấT Cả NhữNg đIềU KhÔNg May MắN VÀ Lo LắNg Về SứC KhỏE ở PhÍA Sau, VĩNh SươNg VÀ Kim NgọC đà CÓ MộT đÁM CướI LầY LộI, QuẩY TớI BếN Như MộT LờI KhẳNg địNh RằNg Từ Nay Về Sau, CuộC SốNg CủA Họ Chỉ NgậP TrÀN NiềM Vui.

Bỏ lại tất cả những điều không may mắn và lo lắng về sức khỏe ở phía sau, Vĩnh Sương và Kim Ngọc đã có một đám cưới “lầy lội”, “quẩy tới bến” như một lời khẳng định rằng từ nay về sau, cuộc sống của họ chỉ ngập tràn niềm vui.

HiệN TạI, SứC KhỏE CủA Kim NgọC đà ổN địNh, CÔ Chỉ PhảI UốNg ThuốC VÀ ThăM KhÁM địNh Kỳ. NgọC VÀ SươNg CũNg đà Trở Về Australia để ViếT TiếP Trang MớI Cho CÂU ChuyệN TÌNh YÊU CủA Họ.

Hiện tại, sức khỏe của Kim Ngọc đã ổn định, cô chỉ phải uống thuốc và thăm khám định kỳ. Ngọc và Sương cũng đã trở về Australia để viết tiếp trang mới cho câu chuyện tình yêu của họ.

LinC

Ảnh: Trần Vũ Thanh Hùng, Emo Wedding Studio

Mời gửi ảnh cưới và chia sẻ câu chuyện tình yêu của bạn về địa chỉ: nguyengiang@vnexpress.net. Những bộ ảnh ấn tượng sẽ được chọn đăng trên chuyên mục. Xin cảm ơn!

Trả lời