Tiệc cưới ‘Chuyến bay tình yêu’ của cô dâu Việt và chú rể Malaysia

Khách mời nhận được thiệp passport, boarding pass để bước lên ‘chuyến bay’ do chú rể làm phi công.

ĐAng LÀ MộT BiÊN TậP ViÊN, LươNg BÍCh HÀ (Colin Ha) QuyếT địNh Nghỉ ViệC để LÊN đườNg Sang Malaysia Du HọC. CÔ đặT MụC TiÊU Khi Trở Về VớI TấM BằNg QuốC Tế Sẽ CÓ MộT Chỗ đứNg VữNg ChắC HơN. MộT MÌNh ở Xứ NgườI, BÍCh HÀ VừA HọC VừA LÀM để KhÔNg PhảI Xin TiềN Ba Mẹ Trong ThờI Gian đI HọC. CÔ TừNg LÀM CÔNg ViệC DọN Vệ Sinh TrườNg HọC. NhưNg Ngay Cả Trong Mơ, HÀ CũNg Nghĩ Sẽ Trở LạI ViệT Nam để LÀM CÔNg ViệC TruyềN ThÔNg CÔ đAm MÊ. MọI Thứ Thay đổI Khi HÀ GặP Sze Kiet, MộT ChÀNg Trai NgườI Malaysia, đAng LÀM Kỹ Sư DầU KhÍ.

Đang là một biên tập viên, Lương Bích Hà (Colin Ha) quyết định nghỉ việc để lên đường sang Malaysia du học. Cô đặt mục tiêu khi trở về với tấm bằng quốc tế sẽ có một chỗ đứng vững chắc hơn.

Một mình ở xứ người, Bích Hà vừa học vừa làm để không phải xin tiền ba mẹ trong thời gian đi học. Cô từng làm công việc dọn vệ sinh trường học. Nhưng ngay cả trong mơ, Hà cũng nghĩ sẽ trở lại Việt Nam để làm công việc truyền thông cô đam mê. Mọi thứ thay đổi khi Hà gặp Sze Kiet, một chàng trai người Malaysia, đang làm kỹ sư dầu khí.

Sze KÉM HÀ MộT TuổI NÊN HÀ Hay NÓI Vui RằNg: CũNg May TiếNg Anh Chỉ CÓ You VÀ Me, Chứ NếU LÀ TiếNg ViệT ThÌ TÔI đà XưNg Chị RồI. Hai NăM LÀM BạN CủA Nhau Khi CÙNg Tham Gia Sinh HoạT TạI NhÀ Thờ, CÙNg ChơI CầU LÔNg VớI Nhau, ấN TượNg Về Sze Trong HÀ ChuyểN Từ Mờ NhạT Sang ấM ÁP. NhưNg LÚC CÔ MệT MỏI đếN BậT KhÓ, Sze đà đếN BÊN HÀ độNg ViÊN, An ủI. ThằNg Em NgÀY NÀO đà Trở ThÀNh MộT NgườI đÀN ÔNg đủ để Che Chở Cho HÀ. ChÍNh LÚC ấY, Sze đà đượC HÀ CấP BằNg Phi CÔNg.

Sze kém Hà một tuổi nên Hà hay nói vui rằng: “Cũng may tiếng Anh chỉ có ‘you’ và ‘me’, chứ nếu là tiếng Việt thì tôi đã xưng ‘chị’ rồi”. Hai năm làm bạn của nhau khi cùng tham gia sinh hoạt tại nhà thờ, cùng chơi cầu lông với nhau, ấn tượng về Sze trong Hà chuyển từ “mờ nhạt” sang ấm áp. Nhưng lúc cô mệt mỏi đến bật khó, Sze đã đến bên Hà động viên, an ủi. “Thằng em” ngày nào đã trở thành “một người đàn ông đủ để che chở” cho Hà. Chính lúc ấy, Sze đã được Hà “cấp bằng Phi công”.

Sau Khi TốT NghiệP, BÍCh HÀ QuyếT địNh Về ViệT Nam Theo LÝ TrÍ MÁCh BảO. CÔ Lao VÀO CÔNg ViệC MÀ CÔ VốN đAm MÊ VÀ đượC Trả LươNg XứNg đÁNg, KhÔNg Nghĩ TớI ViệC Quay LạI Malaysia. Khi ChuyệN TÌNh CảM CủA BÍCh HÀ VÀ Sze Kiet đAng ở TrÊN Bờ VựC Tan Vỡ, Anh BấT Ngờ NÓI VớI HÀ: Anh ChọN Em, NếU Em KhÔNg MuốN Quay LạI Malaysia CũNg KhÔNg Sao, Anh Sẽ Về ViệT NăM VớI Em. MặC DÙ ở Malaysia, Anh CÓ Thể Lo đượC HếT Cho Em, VÌ Anh ChọN Em RồI NÊN Anh Sẽ KhÔNg Bao Giờ Từ Bỏ. HÀ ÒA KhÓC Như MộT đứA Trẻ, NhậN Ra MÌNh KhÔNg Thể ÍCh Kỷ để Anh Hy Sinh Cho CÔ Như VậY. BÍCh HÀ Quay LạI Malaysia BởI CÔ Cho RằNg: Trong TÌNh YÊU, MỗI NgườI CầN VÌ Nhau MộT ChÚT.

Sau khi tốt nghiệp, Bích Hà quyết định về Việt Nam theo lý trí mách bảo. Cô lao vào công việc mà cô vốn đam mê và được trả lương xứng đáng, không nghĩ tới việc quay lại Malaysia.

Khi chuyện tình cảm của Bích Hà và Sze Kiet đang ở trên bờ vực tan vỡ, anh bất ngờ nói với Hà: “Anh chọn em, nếu em không muốn quay lại Malaysia cũng không sao, anh sẽ về Việt Năm với em. Mặc dù ở Malaysia, anh có thể lo được hết cho em, vì anh chọn em rồi nên anh sẽ không bao giờ từ bỏ”. Hà òa khóc như một đứa trẻ, nhận ra mình không thể ích kỷ để anh hy sinh cho cô như vậy. Bích Hà quay lại Malaysia bởi cô cho rằng: “Trong tình yêu, mỗi người cần vì nhau một chút”.

HÔN Lễ CủA BÍCh HÀ - Sze Kiet đượC Tổ ChứC ở Cả QuÊ HươNg CÔ DÂU VÀ ChÚ Rể.

Hôn lễ của Bích Hà – Sze Kiet được tổ chức ở cả quê hương cô dâu và chú rể.

HÀ VÀ Sze ChọN Chủ đề HÔN Lễ LÀ ChuyếN Bay TÌNh YÊU GiốNg Như ChuyệN TÌNh CủA Họ: Hai NgườI Từ Hai đấT NướC KhÁC Nhau, NÓI Hai NgÔN Ngữ KhÁC Nhau NhưNg Nhờ TÌNh YÊU đà XÓA Bỏ MọI KhoảNg CÁCh.

Hà và Sze chọn chủ đề hôn lễ là “Chuyến bay tình yêu” giống như chuyện tình của họ: Hai người từ hai đất nước khác nhau, nói hai ngôn ngữ khác nhau nhưng nhờ tình yêu đã xóa bỏ mọi khoảng cách.

KhÁCh MờI Tham Dự TiệC CướI ChÍNh LÀ HÀNh KhÁCh TrÊN ChuyếN Bay, NhậN đượC ThiệP Passport, Boarding Pass. Phi CÔNg LÁI ChuyếN Bay KhÔNg Ai KhÁC ChÍNh LÀ Phi CÔNg Trẻ CủA BÍCh HÀ, NgườI MÀ Từ Nay CÔ Sẽ GọI BằNg ChồNg.

Khách mời tham dự tiệc cưới chính là hành khách trên “chuyến bay”, nhận được thiệp passport, boarding pass. Phi công “lái” chuyến bay không ai khác chính là “phi công trẻ” của Bích Hà, người mà từ nay cô sẽ gọi bằng “chồng”.

DÀN PhÙ DÂU, PhÙ Rể LÀ NhữNg NgườI BạN ThÂN ThiếT CủA Cả Hai. NhiềU NgườI đà Bay Từ Malaysia Sang ViệT Nam để HoÀN ThÀNh Vai TrÒ đặC BiệT CủA MÌNh.

Dàn phù dâu, phù rể là những người bạn thân thiết của cả hai. Nhiều người đã bay từ Malaysia sang Việt Nam để hoàn thành vai trò đặc biệt của mình.

TiệC CướI Vui NhộN VớI NhiềU TrÒ ChơI, TiếT MụC GiảI TrÍ.

Tiệc cưới vui nhộn với nhiều trò chơi, tiết mục giải trí.

TiệC CướI ChuyếN Bay TÌNh YÊU CủA CÔ DÂU ViệT VÀ ChÚ Rể Malaysia - 8
ChÚ Rể NgọNg NghịU HÁT MộT Ca KhÚC TiếNg ViệT HÒA GiọNg VớI CÔ DÂU.

Chú rể ngọng nghịu hát một ca khúc tiếng Việt hòa giọng với cô dâu.

Trong TiệC CướI CủA HÀ VÀ Sze CÒN CÓ NhiềU KhoảNh KhắC XÚC độNg.

Trong tiệc cưới của Hà và Sze còn có nhiều khoảnh khắc xúc động.

Ảnh cưới lãng mạn của Colin Ha và Sze Kiet
Mời gửi ảnh cưới và chia sẻ câu chuyện tình yêu của bạn về địa chỉ: nguyengiang@vnexpress.net. Những bộ ảnh ấn tượng sẽ được chọn đăng trên chuyên mục. Xin cảm ơn!

LinC

Ảnh & Video:NVCC

Trả lời