Dù che 1 đỉnh 2 đỉnh

Cho thuê dù che trắng xanh, trắng đỏ, một đỉnh hoặc 2 đỉnh