Minh Phương - Hạ Vy tháng 10-2014
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (01) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (01) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (02) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (02) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (03) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (03) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (04) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (04) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (05) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (05) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (06) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (06) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (07) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (07) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (08) - Không gian đón khách nhà hàng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (08) - Không gian đón khách nhà hàng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (09) - Backdrop hoa tươi chụp ảnh tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (09) - Backdrop hoa tươi chụp ảnh

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (10) - Backdrop hoa tươi chụp ảnh tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (10) - Backdrop hoa tươi chụp ảnh

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (01) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (01) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (02) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (02) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (03) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (03) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (04) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (04) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (05) - Rồng phụng trái cây bàn thờ tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (05) - Rồng phụng trái cây bàn thờ

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (06) - Bàn thờ rồng phụng trái cây tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (06) - Bàn thờ rồng phụng trái cây

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (07) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (07) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (08) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (08) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (09) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (09) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (10)- Bảng chữ mốp xốp dễ thương tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (10)- Bảng chữ mốp xốp dễ thương

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (11) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (11) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (12) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (12) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (13) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (13) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (14) - Cổng cưới hoa hồng và đội bưng quả tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (14) - Cổng cưới hoa hồng và đội bưng quả

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (15) - Cổng cưới hoa hồng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (15) - Cổng cưới hoa hồng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (16) - Đội bưng quả nữ áo dài hồng đón khách tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (16) - Đội bưng quả nữ áo dài hồng đón khách

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (17) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (17) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (18) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (18) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (19) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (19) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (20) - Đội xin dâu của nhà trai tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (20) - Đội xin dâu của nhà trai

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (01) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (01) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (02) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (02) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (03) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (03) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (04) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (04) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (05) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (05) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (06) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (06) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (07) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (07) - Bàn ký tên nhà hàng tiệc cưới

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (08) - Không gian đón khách nhà hàng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (08) - Không gian đón khách nhà hàng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (09) - Backdrop hoa tươi chụp ảnh tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (09) - Backdrop hoa tươi chụp ảnh

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (10) - Backdrop hoa tươi chụp ảnh tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện tiệc cưới sang trọng tại nhà hàng (10) - Backdrop hoa tươi chụp ảnh

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (01) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (01) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (02) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (02) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (03) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (03) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (04) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (04) - Trang trí lễ gia tiên nhà cưới hỏi

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (05) - Rồng phụng trái cây bàn thờ tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (05) - Rồng phụng trái cây bàn thờ

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (06) - Bàn thờ rồng phụng trái cây tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (06) - Bàn thờ rồng phụng trái cây

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (07) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (07) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (08) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (08) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (09) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (09) - Lễ đón rước dâu bằng xe hoa

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (10)- Bảng chữ mốp xốp dễ thương tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (10)- Bảng chữ mốp xốp dễ thương

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (11) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (11) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (12) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (12) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (13) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (13) - Trang trí lễ gia tiên tông vàng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (14) - Cổng cưới hoa hồng và đội bưng quả tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (14) - Cổng cưới hoa hồng và đội bưng quả

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (15) - Cổng cưới hoa hồng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (15) - Cổng cưới hoa hồng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (16) - Đội bưng quả nữ áo dài hồng đón khách tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (16) - Đội bưng quả nữ áo dài hồng đón khách

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (17) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (17) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (18) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (18) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (19) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (19) - Đội bưng quả nam nữ áo dài hồng và sơ mi trắng

Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (20) - Đội xin dâu của nhà trai tại Shop cưới hỏi
Công ty Công Nghệ Cưới tổ chức sự kiện đám cưới rực rỡ với lễ gia tiên tông đỏ (20) - Đội xin dâu của nhà trai

  Xem thêm album khác
Trang trí tiệc đám cưới của Trác Toàn và Phương Tr :
Trang trí tiệc đám cưới của Trác Toàn và Phương Tr
Trang trí tiệc đám cưới của Hoàng Việt Thanh Trang :
Trang trí tiệc đám cưới của Hoàng Việt Thanh Trang
Trang trí tiệc cưới tông tím của Mộng Yến và Thiện :
Trang trí tiệc cưới tông tím của Mộng Yến và Thiện
Trang trí tiệc cưới nhà hàng của Văn Tâm và Thu Hư :
Trang trí tiệc cưới nhà hàng của Văn Tâm và Thu Hư
Trang trí tiệc cưới ngoài trời tông hồng nhạt :
Trang trí tiệc cưới ngoài trời tông hồng nhạt
Trang trí không gian lễ tuyên thệ :
Trang trí không gian lễ tuyên thệ
Trang trí đám cưới tông đỏ của Quốc Huy và Thùy Tr :
Trang trí đám cưới tông đỏ của Quốc Huy và Thùy Tr
Tiệc cưới tông đỏ của Minh Tuấn và Mai Trang :
Tiệc cưới tông đỏ của Minh Tuấn và Mai Trang
Tiệc cưới nhà hàng của Vĩ Hưng và Huệ Linh :
Tiệc cưới nhà hàng của Vĩ Hưng và Huệ Linh
Tiệc cưới ngoài trời của anh Tạo và chị Quân :
Tiệc cưới ngoài trời của anh Tạo và chị Quân
Lễ gia tiên tại nhà của Mộng Yến và Thiện Tâm :
Lễ gia tiên tại nhà của Mộng Yến và Thiện Tâm
Lễ gia tiên phong cách Rustic của Cẩm Loan và Lục :
Lễ gia tiên phong cách Rustic của Cẩm Loan và Lục
Lễ gia tiên của Văn Tâm và Thu Hương :
Lễ gia tiên của Văn Tâm và Thu Hương
Backdrop chụp ảnh nhà hàng phong cách rustic :
Backdrop chụp ảnh nhà hàng phong cách rustic
Tiệc cưới nhà hàng tông hồng trang trí tràn ngập h :
Tiệc cưới nhà hàng tông hồng trang trí tràn ngập h
Tiệc cưới tông trắng tím của Nhung & Benard :
Tiệc cưới tông trắng tím của Nhung & Benard
Trang trí tiệc cưới tông tím :
Trang trí tiệc cưới tông tím
Tiệc cưới xanh mint của Bảo Quốc Quỳnh Anh :
Tiệc cưới xanh mint của Bảo Quốc Quỳnh Anh
Tiệc cưới tông trắng đỏ của Ngọc Oanh - Văn Tài :
Tiệc cưới tông trắng đỏ của Ngọc Oanh - Văn Tài
Tiệc cưới màu trắng xanh của cặp đôi Tùng Phạm và :
Tiệc cưới màu trắng xanh của cặp đôi Tùng Phạm và
Tiệc cưới của Hữu Điền Khánh Tuyền ở Cà Mau :
Tiệc cưới của Hữu Điền Khánh Tuyền ở Cà Mau
Tiệc cưới của của cặp đôi Hữu Điền và Khánh Tuyền :
Tiệc cưới của của cặp đôi Hữu Điền và Khánh Tuyền
Tiệc cưới của cặp đôi Công Trúc - và Hương Ly :
Tiệc cưới của cặp đôi Công Trúc - và Hương Ly
Lễ thành hôn của cặp đôi Đức Tú Hồng Ngọc ngày 6-6 :
Lễ thành hôn của cặp đôi Đức Tú Hồng Ngọc ngày 6-6
Đám hỏi tông tím lãng mạn của cặp đôi Văn Thành - :
Đám hỏi tông tím lãng mạn của cặp đôi Văn Thành -
Trang trí tiệc nhà hàng tông màu cam :
Trang trí tiệc nhà hàng tông màu cam
Tiệc cưới nhà hàng tông tím của Ngọc Trung và Uyển :
Tiệc cưới nhà hàng tông tím của Ngọc Trung và Uyển
Tiệc cưới ngoài trời tông hồng của Thảo & Marcio :
Tiệc cưới ngoài trời tông hồng của Thảo & Marcio
Lễ vu quy tông vàng chanh phối tím của Văn Thành v :
Lễ vu quy tông vàng chanh phối tím của Văn Thành v
Đám cưới Thanh Trúc Tường Lảm ngày 28-01-2014 ở Vĩ :
Đám cưới Thanh Trúc Tường Lảm ngày 28-01-2014 ở Vĩ
Đám hỏi tông tím Văn Thành và Bạch Vy ở Phan Thiết :
Đám hỏi tông tím Văn Thành và Bạch Vy ở Phan Thiết
Đám cưới trọn gói Quỳnh Như - Ngô Mách :
Đám cưới trọn gói Quỳnh Như - Ngô Mách
Đám cưới trọn gói Minh Tuấn và Thu Hương :
Đám cưới trọn gói Minh Tuấn và Thu Hương
Đám cưới trọn gói ERIK DIXON và Thúy Nga :
Đám cưới trọn gói ERIK DIXON và Thúy Nga
Đám cưới trọn gói Đình Khôi và Mỹ Lan :
Đám cưới trọn gói Đình Khôi và Mỹ Lan
Đám cưới tông vàng Duy Trung và Kim Hoàng :
Đám cưới tông vàng Duy Trung và Kim Hoàng
Đám cưới biển tông trắng Lê Liễu - Tommy Nguyễn - :
Đám cưới biển tông trắng Lê Liễu - Tommy Nguyễn -
Đám cưới bãi biển tông hồng - Thanh & Michael :
Đám cưới bãi biển tông hồng - Thanh & Michael
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 18-10-2015 :
Như Quỳnh và Ngọc Thắng ngày 18-10-2015
Lễ vu quy Đoan Trang - Châu Tuấn tháng 07-2013 :
Lễ vu quy Đoan Trang - Châu Tuấn tháng 07-2013
Lễ Thành Hôn Quốc Đạt Trường Sen tháng 03-2015 :
Lễ Thành Hôn Quốc Đạt Trường Sen tháng 03-2015
Lễ đính hôn xanh lá của Kim Ngân - Hoàng Mỹ tháng :
Lễ đính hôn xanh lá của Kim Ngân - Hoàng Mỹ tháng
Lễ gia tiên Khương và Minh tháng 06-2015 :
Lễ gia tiên Khương và Minh tháng 06-2015
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy :
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy
Minh Phương - Hạ Vy tháng 10-2014 :
Minh Phương - Hạ Vy tháng 10-2014